Autószerelő 4+1 (9-13. osztály)Tanfolyam adatai
 • Megnevezése
  Autószerelő 4+1 (9-13. osztály)
  Azonosítója
  ASZ-4+1
 • Hozzáférés
  1
  Óraszám
  óra
  Tanfolyam díja
  35 000 Ft + áfa
  Vizsga díja
  0 Ft + áfa

Tanfolyam megkezdésének feltétele

Iskolai végzettség
8 osztály
Szakmai végzettség
nem igényel

Részvétel feltétele

Leírás

Jogi háttér:

–  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

–  a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,     

valamint

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,

– a(z) 54 525 02 Autószerelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  alapján készült.

II.           A szakképesítés alapadatai

A szakképesítés azonosító száma: 54 525 02

A szakképesítés megnevezése:  Autószerelő

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés

Ágazati besorolás száma és megnevezése:                   

XXII. Közlekedésgépész

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

Elméleti képzési idő aránya: 50%

Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Bemeneti kompetenciák: -

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: -

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrző mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási dokumentációt kiállítja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- elvégezni a gépjármű időszakos karbantartását, a szervizműveleteket;

- gépjárművek részegységeit megvizsgálni, javítani;

- kiválasztani a szükséges mérési, vizsgálati módszert;

- szemrevételezéssel és diagnosztikai módszerekkel meghatározni a hibák lehetséges okait;

- eldönteni, hogy a hiba beállítással vagy alkatrészcserével szüntethető-e meg;

- kiválasztani a megfelelő alkatrészt, segédanyagot, célszerszámot;

- műszaki vizsgára felkészíteni a gépjárművet;

- munkája során használni a rendelkezésre álló dokumentációt, adatbázisokat;

- alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket, az elektronikusan irányított rendszerek vizsgálatához szükséges rendszer-tesztereket;

- elkészíteni, kitölteni a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat;

- a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartani;

- kezelni a munkafolyamat során keletkezett veszélyes anyagokat, hulladékokat;

- kapcsolatot tartani az ügyféllel, az ellenőrző hatóságokkal;

- szakmai tudását karbantartani és fejleszteni;

- gondoskodni a műszerek folyamatos hitelesítéséről;

- rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Jármű karbantartás, járműszerkezet javítása és járműdiagnosztika

A vizsgafeladat ismertetése:

Egy gyári előírású, futás kilométerhez kötött revízió műveletsor elvégzése. Adatbázisból állítsa össze a munka műveleti elemeit. Határozza meg a felhasználandó alkatrészeket, segéd- és üzemanyagokat, vizsgáló eszközöket, műszereket, célszerszámokat. Végezze el a revíziót, dokumentálja a munkavégzést.

A rendelkezésre bocsátott gépjármű fődarab ellenőrzése, minősítése, szükség szerinti szétszerelése, a hibás alkatrészek cseréje vagy javítása, a javítást követően a fődarab összeszerelése, beállítása majd ismételt minősítése, a javítás dokumentálása.

Hibásan működő fődarab, egység, rendszer vagy alkatrész azonosítása, hiba megállapítás méréssel, a hiba kijavítása alkatrészcserével vagy beállítással, működésének ellenőrzése, mérési jegyzőkönyv készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai a gépjármű-szerkezettan, a gépjármű-villamosság, autóelektronika és a gépjármű diagnosztika tárgyköreiből.

Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt feladat végrehajtása legalább 51%-ra értékelhető.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései az autószerelő feladatai és a járműdiagnosztika szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsga időpontjaira, a vizsga időszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.


Vélemények
Tematika

10416-12 azonosító számú, Közlekedéstechnikai alapok megnevezésű szakmai követelménymodul

֍Közlekedési ismeretek tantárgy

-         A közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés technikája

-         A járművek menet ellenállásai

֍ Gépelemek-géptan tantárgy

-         Rugók és lengéscsillapítók

-         Tengelyek

-         Csapágyazások

-         Tengelykapcsolók

-         Fékek

-         Hajtások, hajtóművek, mechanizmusok

֍ Elektrotechnika-elektronika tantárgy

-         Villamos alapfogalmak

-         Egyenfeszültségű áramkörök

-         Váltakozó áramú áramkörök

-         Villamos gépek

-         Szűrő áramkörök és póluselmélet

-         Félvezetők és alkalmazásuk

-         Száloptika, elektronikus kijelzők

-         Digitális áramkörök

10417-12 azonosító számú, Közlekedéstechnikai gyakorlatok megnevezésű szakmai követelménymodul

֍ Karbantartási gyakorlatok tantárgy

-         Szerelés

֍ Mérési gyakorlatok tantárgy   

-         Villamos méréstechnikai alapismeretek

-         Egyenáramú villamos alapmérések

-         Váltakozó áramú villamos alapmérések I.

Váltakozó áramú villamos alapmérések II.

10418-12 azonosító számú, Jármű karbantartás megnevezésű szakmai követelménymodul

֍ Jármű karbantartás tantárgy

-         Dokumentációs ismeretek

-         Gépkocsi vizsgálati műveletek

֍ Jármű karbantartás gyakorlata tantárgy

-         Dokumentációs ismeretek

-         Ápolási és szervizműveletek

-         Gépkocsi vizsgálati műveletek

10421-12 azonosító számú, Autószerelő feladatai megnevezésű szakmai követelménymodul

֍ Gépjármű-szerkezettan tantárgy

-         Otto-motorok szerkezete, működése

-         Dízelmotorok szerkezete, működése

-         Motorok hűtése, kenése

-         Motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerei

-         Erőátviteli berendezések

-         Futóművek, kormányberendezések

-         Fékrendszerek

֍ Gépjármű-villamosságtan tantárgy 

-         A gépjármű villamos hálózata

-         Villamos energia ellátás

-         Fogyasztók

-         Motorok elektronikus irányítása

֍ Szerelési gyakorlat tantárgy

-         Motorok

-         Erőátviteli berendezések

-         Futóművek és kormányberendezések

-         Fékrendszerek

-         Elektromos berendezések szerelése

10422-12 azonosító számú, Járműdiagnosztika megnevezésű szakmai követelménymodul

֍ Járműdiagnosztika tantárgy

-         Motordiagnosztika

-         Futómű- és fékdiagnosztika

-         Villamos berendezések diagnosztikája

֍ Járműdiagnosztika gyakorlata tantárgy

-         Motordiagnosztika

-         Futómű- és fékdiagnosztika

-         Villamos berendezések diagnosztikája