Autógyártó K+2 (12-13. osztály) [2020-]Tanfolyam adatai
 • Megnevezése
  Autógyártó K+2 (12-13. osztály) [2020-]
  Azonosítója
  AG-K+2
 • Hozzáférés
  1
  Óraszám
  óra
  Tanfolyam díja
  35 000 Ft + áfa
  Vizsga díja
  0 Ft + áfa

Tanfolyam megkezdésének feltétele

Iskolai végzettség
Szakmai végzettség

Részvétel feltétele

Leírás

A szakma alapadatai

Jogi háttér:

A Képzési és Kimeneti követelmények és a Program Tanterv
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.). alapján készült.

Az ágazat megnevezése: Specializált gép- és járműgyártás

A szakma megnevezése: Autógyártó

A szakma azonosító száma: 4 0716 19 02

A szakma szakmairányai: -

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4

Ágazati alapoktatás megnevezése: Műszaki ágazati alapoktatás

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: -

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra, Technikumi oktatásban: -, Érettségire épülő oktatásban: 140 óra

A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható időkeretet (szabad sáv).

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekint-ve az órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gyakorlatba ágyazottan történő oktatására.

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfo-lyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig ajánlás.

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra, Technikumi oktatásban: -, Érettségire épülő oktatásban: 140 óra

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása

Egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas. A rajzok alapján kiválasztja a gyártáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket. Gyártási, szerelési sorrendtervet készít. Ezek alapján kézi megmunkálással vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt. Az elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést szakszerűen dokumentálja.

Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, szegecskötéseket és lágyforrasztással készült kötéseket létesít. Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít össze, és azokon elvégzi a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérését. Az elvégzett méréseket dokumentálja. Ismeri és használja a hiba- és túláramvédelmi eszközöket. Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoportot szerel össze.

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása

Az autógyártó munkája során sorozatgyártásban készülő közúti gépjárművek és ezek fődarabjainak szalag vagy sziget rendszerű összeszerelését végzi. Ezen járművek vagy fődarabok alkatrészeit beépíthetőség szempontjából előzetesen ellenőrzi. Ismeri a felhasznált alkatrészeket, azok működését, az anyaguk alapvető jellemzőit, így azok lehetséges szerelési hibáival is tisztában van és képes azokat felismerni, elhárítani. A feltárt hibákat jelzi, lehetőség szerint kijavítja. Ismeri a munkafolyamatok végrehajtásához szükséges szerszámokat, berendezéseket és ezeket készségszinten kezeli. Képes a gépjárműben található kis vagy nagynyomású folyadék vagy légnemű anyagok vezetésére szolgáló cső-, illetve elektromos kábel-csatlakozók szakszerű csatlakoztatására-oldására és az esetleges csatlakozási hibákat felismeri, jelzi, és kijavítja. Ismeri a munkahelyére vonatkozó vegyianyagkezelési-, környezetvédelmi-, tűz-, és munkavédelmi előírásokat. Ismeri és elvégzi a logisztikai folyamatok rá vonatkozó feladatait. Munkája során informatikai rendszereket alkalmaz, elektronikus adatkezelő eszközöket használ, tisztában van az adatbiztonság fogalmával. Alternatív gépjárműhajtásokat alapszinten ismer, felismer, és beépíti ezek részegységeit.

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Fémipari és villamosipari alapok

A vizsgatevékenység leírása

Az írásbeli vizsgarészben a gyakorlati vizsgán elkészítendő, szerelendő alkatrészekkel, illetve összeállítandó villamos kapcsolással összefüggő feladatokat kell megoldani. Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

- A gyártandó alkatrész műhelyrajzának elkészítése a szükséges nézetekkel 3D ábra alapján. Minimális elvárás a sík felületek, külső vagy belső hengeres felületek, menetek ábrázolása, méretek megadása a műszaki rajz szabályai szerint.

- Villamos kapcsolási rajz alapján az áramkör működésére vonatkozó feleletválasztós és/vagy feleletalkotós feladatok megoldása.

- Egy alkatrész gyártási technológiájával, gyártási sorrendjével kapcsolatos feladatok (felhasználandó szerszámok, eszközök, előgyártmány kiválasztása, gyártási műveletek, gyártási sorrend).

- Szakmai számítás:

- előgyártmány darabolás előtti hosszának meghatározása,

- hajlított lemezalkatrész hajlítás előtti hosszának meghatározása,

- feszültség, áramerősség, ellenállás, eredő ellenállás meghatározása egyszerű áramkörben.

- Mérés, ellenőrzés: 3D ábra alapján a darab mérésének leírása, mérőeszköz kiválasztása, elfogadható méret meghatározása, munkadarab értékelése. Villamos kapcsoláson elvégzendő mérés leírása, mérési pontok meghatározása.

- Alkatrész gyártásához kapcsolódó munkavédelem. Adott munkadarab gyártása, villamos kapcsolás elkészítése során betartandó érintésvédelmi és munkavédelmi szabályok és az alkalmazandó egyéni és egyéb védőeszközök ismertetése.

Az írásbeli vizsga tartalmazhat feleletválasztós, feleletalkotós, számításos és rajzkészítési feladatokat.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 30%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

Műhelyrajz készítése 15%

Villamos kapcsolási rajz értelmezése 15%

Gyártástechnológia 20%

Szakmai számítás 20%

Mérés, ellenőrzés 20%

Munkavédelem 10%

Az értékelés százalékos formában történik.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

Gyakorlati vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoport egyes elemeinek előállítása és összeszerelése. A szerkezet egyes - általa készített - elemeit készen hozhatja a tanuló a vizsgára.

A vizsgatevékenység leírása

Egyszerű geometriájú alkatrészek elkészítése

● darabolás, reszelés, fúrás, menetkészítés, méretellenőrzés, munkadarabok értékelése megfelelőség szempontjából;

● szerelési ábra szerint az alkatrészek összeszerelése;

● összeállítási rajz alapján a villamos alkatrészek elhelyezése;

● kapcsolási rajz alapján a villamos bekötés elkészítése;

● adott alkatrészről mérési jegyzőkönyv készítése (szükség esetén mérési utasítás szerint)

● villamos mérések (feszültség, áramerősség, ellenállás mérésének) elvégzése;

● a mérési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

â—‹ a rajz szerint megadott méreteket és tűrések szerinti határméreteket,

â—‹ a tanuló által mért gyártási méretet

â—‹ a tanuló értékelését a gyártott alkatrész megfelelőségére vonatkozóan

â—‹ villamos paraméterek mért értékei rögzítése és kiértékelése

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

● az elkészített szerkezet működőképessége 25%,

● villamos áramkör működőképessége 25%;

● a kézi megmunkálással készült alkatrészek méretpontossága 20%

● a kézi megmunkálással készült alkatrészek, forrasztott kötések esztétikája 10%;

● a mért értékek pontossága 20%.

Az értékelés százalékos formában történik.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte érte.

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai:

Szakma megnevezése: Autógyártó

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: -

Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Autógyártó alapismeretek

A vizsgatevékenység leírása:

Feleletválasztós teszt és kifejtő kérdések a következő témákból: Autógyártás szalag vagy sziget rendszerű felépítése (emelők, daruk mozgó szalagok, tárolók, paletták stb.) alapszintű működése (munkautasítás alapján tevékenység, taktidő, stb.) szerszámai (pneumatikus, EC csavarozó, kézi szerszámok, ék stb) - Gépjármű szerkezetek, elektronikus alkatrészek felépítése, alapvető feladatai. (motor, váltó, futómű, vezérlőegységek, villamos berendezések) Minőségellenőrzési folyamatok. Alap logisztikai feladatok, alkatrész rendelés, cikkszámok ismerete, tárolás.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

- 25 feleletválasztós kérdés (kérdésenként több válasz is jó) 10%

- Alkatrészek azonosítása képek alapján 10%

- Gyártáshoz szükséges szerszámok azonosítása jellemzése 10%

- Gyártáshoz szükséges munkavédelmi eszközök megnevezése, meghatározott tevékenységhez munkavédelmi eszköz hozzárendelése 10%

- Alkatrészek minőségi ellenőrzése. Jellemezze a megadott rajzok, képek alapján. 10%

- Jármű fődarabok alapszintű működésének leírása (motor, ABS, tolatóradar stb. közül) 20%

- Gyártás folyamat leírása készítése(vázlat készítés fődarabok szerelési sorrendjének

meghatározására, szükséges eszközök meghatározása stb.Több vázlat is megfelelő. ) 30%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Járműgyártási feladat

A vizsgatevékenység leírása

- Portfólió leadása – terjedelme minimum 5, maximum 10 oldal (karakterszám megadásával), elkészítésének módja és formája: elektronikus. A vizsgabizottság értékeli a leadott portfóliót

- Jármű fődarab össze és/vagy beszerelése munkautasítás alapján. (Pl.: műszerfal felépítése, motor összeszerelés, belső zár felépítése, ajtók felépítése, beszerelése stb.) Minőség ellenőrzési feladat végrehajtása megadott szempontok szerint. Dokumentumkezelés és tárolás. Egy alkatrész beszerzésének, rendelésének cikkszám szerint elvégzése. Munkavédelmi eszközök használata. Hiányos vagy sérült munkavédelmi eszközök felismerése és pótlása.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

- Portfólióban be kell mutatni a tanulási folyamatot, fejlődési utat, a gyakorlati területen végzett tevékenységek leírását, eszközeit, kapcsolódó dokumentumokat és a használt munka-, tűz,- környezetvédelmi eszközöket. 10%

- Alkatrészek azonosítása több alkatrész közül megfelelő kiválasztása (azonos alkatrész más cikkszám esetén a megfelelő kiválasztása) 10%

- Munkautasítások, használata értelmezése, leírás sorrendjének betartásával 15%

- Megfelelő munkavédelmi eszközök kiválasztása, azok szakszerű használata.

Nem megfelelő védőeszköz használata esetén pontlevonás 5%

- Szerelési sorrend alapján munkafeladat elkészítése, közben ellenőrzés - beépítés előtt az alkatrészeket minőségi szempontból. 20%

- Alkatrész rendelése, dokumentáció kitöltése 25%

- Minőség ellenőrzés, adott esetben funkció ellenőrzés 15%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:

Ágazati alapvizsga: 20%,

Szakmai vizsga: 80 %


Vélemények
Tematika

Tematika

Műszaki alapozás tanulási terület    558 óra (1. évfolyam)

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.

Villamos alapismeretek tantárgy    288 óra    

Témakörök

Villamos áramkör

Villamos alapfogalmak (töltés, áram, feszültség, ellenállás, vezetés, teljesítmény, munka, hatásfok)

Az áramkör és a villamos áramkör fogalma, felépítése, működése, jellemzői, ábrázolása, összefüggések

Villamos energiaforrások csoportosítása, jellemzői

Fogyasztók csoportosítása, jellemzői

Ellenállás, fajlagos ellenállás

Ohm törvénye

Az anyagok csoportosítása villamos szempontból; vezető, szigetelő, félvezető fogalma; példák a különböző anyagokra

A vezetők ellenállását meghatározó tényezők (anyagi minőség, hossz, keresztmetszet)

A vezeték ellenállása

A vezetők és szigetelők ellenállásának hőmérsékletfüggése.

Az összetett áramkörök fogalma, felépítése, elemei (csomópont, ág, hurok)

Az összetett áramkörök alaptörvényei és alkalmazásuk (Kirchhoff I., II, áramosztás, feszültségosztás)

Ellenállások soros, párhuzamos eredője, vegyes kapcsolása két-három ellenállás esetén

Feszültség- és áramforrások soros és párhuzamos kapcsolása, átalakítása

Egyszerű energiaforrások (ideális és valóságos feszültségforrás); a feszültségforrás jellemzői (üresjárási feszültség, kapocsfeszültség, belső ellenállás, rövidzárási áram)

Összetett áramkörök egyszerűsítése

Villamos áramkör ábrázolása

Villamos rajzok fogalma, fajtái (egyvonalas, többvonalas, elvi, kapcsolási, szerelési, elrendezési, nyomvonal-, áramutas stb.)

A villamos rajzok felépítése

Vezetékek ábrázolása – vonalak

Készülékek ábrázolása – jelképek

Érintkezők és működtetésük (a kapcsoló fogalma, szerepe az áramkörben, jellemzői)

Fontosabb kapcsolófajták (nyomógomb, mágneskapcsoló [relé])

Félvezető alapú alkatrészek (dióda, LED, tranzisztor)

A villamos rajzok szerepe, használata

Villamos rajzok készítése szabadkézzel és szimulációs szoftverrel (pl. FluidSIM)

Villamos rajzok olvasása, értelmezése

Villamos áramkör kialakítása

Egyszerű áramkörök kialakítása, működtetése dokumentáció alapján, a villamos biztonsági előírások figyelembevételével

Áramkörök előkészítése feszültség alá helyezésre – szerelői ellenőrzés – készre jelentés

Világítási áramkörök

Egyszerű világítási alapkapcsolásokat képes legyen összeállítani (egysarkú kapcsolás, kétsarkú [leválasztó] kapcsolás, váltó kapcsolás)

Mágneskapcsoló (relé) alkalmazásával öntartó kapcsolást képes kialakítani (pl. kétkezes indítás, vészleállítás több helyről, egy készülék bekapcsolása és leállítása több helyről)

Villamos biztonságtechnika

Villamos biztonságtechnikai ismeretek, MSZ1 szerinti feszültségszintek (kisfeszültség, nagyfeszültség, törpefeszültség)

A villamos áram élettani hatásai; az áramütéses baleset súlyosságát befolyásoló tényezők

Az áramütés elleni védelem fogalma

Alapvédelem (közvetlen érintés elleni védelem); szigetelés, burkolat; az IP-védettség fogalma

Hibavédelem (közvetett érintés elleni védelem)

A táplálás önműködő lekapcsolása védelmi mód fogalma, működési elve

A földelővezető színjelölése, a védelmi mód jele a fogyasztói készüléken

Kettős és megerősített szigetelés

A védelmi mód működési elve

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken

Törpefeszültség

A védelmi mód működési elve

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken

Védőelválasztás

A védelmi mód működési elve

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken

Az MSZ 1585 alapján a szakképzett, kioktatott és laikus személy fogalma (példákkal)

A feszültségmentesítés lépései; azok alkalmazása épületen (lakóépületen) belül.

Műszaki mentés kisfeszültségen; áramütött személy kiszabadítása az áramkörből; az elsősegélynyújtás alapjai

Biztonságos munkavégzéshez szükséges biztonságtechnikai alapismeretek, veszélyhelyzetek felismerése

Villamos áramkörök mérése, dokumentálása

Mérési alapismeretek, műveletek: a mérés fogalma, analóg és digitális műszerek jellemzői, használata, feszültség mérése, áram mérése

Műszerek jelzései, mért értékek leolvasása

Méréshatár, skála, mért érték, pontosság

Analóg és digitális műszer kiválasztása, használata

Árammérő jellemzői, csatlakoztatása az áramkörhöz

Feszültségmérő jellemzői, csatlakoztatása az áramkörhöz

Ellenállásmérés jellemzői, csatlakoztatás az áramkörhöz

Multiméter használata

Megfelelő műszer kiválasztása, az optimális méréshatár megválasztása

Egyszerű áramkörön alapmérések végzése (áramerősség, feszültség, ellenállás)

Lineáris és nem lineáris fogyasztókon mérési sorozat végzése. Egyszerű lineáris fogyasztó U-I jelleggörbéjének felvétele

Egyszerű nem lineáris fogyasztó pl. izzó U-I jelleggörbéjének felvétele

Logikai kapcsolatok, ÉS, VAGY kapuk, logikai kapcsolatok megvalósítása kapcsolók és tranzisztorok segítségével

Mérési sorozat önálló elvégzése, dióda alapműködésének megértése céljából (egyenáramú megközelítés)

Az elvégzett munkák szakszerű dokumentálása mérési jegyzőkönyv és/vagy munkanapló formájában. Egyszerű irodai szoftverekkel mérési jegyzőkönyv készítése. A mérés leírása, a mérési adatok táblázatba rendezése, a mérési eredmények egyszerű diagramban, függvényben ábrázolása

Gépészeti alapismeretek    270 óra    

Témakörök

Munkabiztonság, tűz- és környezetvédelem

A munkavédelem fogalma, szakterületei

Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása

Tárgyi feltételek a munkavédelemben (levegő, megvilágítás, közlekedő és menekülő útvonalak, egyéb infrastruktúra)

Gépek, berendezések biztonsági követelményei, biztonsági berendezések

Kémiai biztonság: vegyszerek tárolása, kezelése

Villamos biztonság – elektromos áram élettani hatásai és veszélyei

Ergonómia

A munkavégzés fizikai ártalmai és ezekkel szembeni védekezés lehetőségei

Személyi és kollektív védőfelszerelések használata és alkalmazása

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések

Megfelelő mozgástér biztosítása, elkerítés, lefedés, tároló helyek kialakítása

Munkaegészségügy, foglalkozás-egészségügy

A tűzvédelem fogalma, szakterületei

Általános tűzvédelmi ismeretek, tűzvédelmi fogalmak: tűzszakasz, kockázati osztály, tűzállóság

Tűzvédelmi tiltások: torlaszolás tilalma, dohányzási tilalom, nyílt láng használatának tilalma

Tűzmegelőzés, gépek, berendezések speciális tűzvédelmi előírásai

Tűzveszélyes anyagok tárolása, szállítása, kezelése

Tűzvédelmi infrastruktúra alapismeretek

Tűzriadó terv: tűz jelzése, teendők tűz esetén

Tűzoltás módjai, tűzoltó eszközök

Jelzőtáblák, feliratok, speciális fényjelzések

A környezetvédelem fogalma, szakterületei

Irányítási rendszerek (ISO14001, EMAS)

Hulladékgazdálkodás: veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése tárolása, gyűjtőhelyek kialakítása

Levegőtisztaság-védelem: pontforrások jellemzése

Víz- és talajvédelem: hűtő-kenő emulzió, egyéb ipari folyadékok felhasználása, tárolása, vegyszerkezelés, kármentés

Környezeti zaj, rezgés, biodiverzitás, az élő környezet védelme

Műszaki rajz alapjai

A műszaki rajzok tartalmi és formai követelményei

Rajztechnikai alapszabványok, előírások

A műszaki rajzban alkalmazott vonalak

Alkatrészek síkbeli ábrázolásának szabályai

A metszeti ábrázolás célja, értelmezése alkatrészrajzokon

A mérethálózat felépítése, a méretmegadás szabályai

A felvételi vázlatok készítése

A mérettűrés megadási módjai, a határméretek meghatározása

A felületi érdességek megadása

Alak- és helyzettűrések

A különféle furatok (sima, süllyesztett, zsákfurat, menetes furat) ábrázolása

Felvételi vázlat készítése furatos, menetes alkatrészekről tűrések és felületi érdesség megadásával

Az összeállítási rajzok tartalmi és formai követelményei

Összeállítási rajzok értelmezése

Szerelési sorrend felépítése összeállítási rajzok alapján

Anyag- és gyártásismeret

Az előgyártmányok típusai a gyártási technológiák alapján (hengerlés, húzás, kovácsolás, öntés)

Az előgyártmányok szabványos szállítási állapotai (alak, méret és hőkezeltség).

Az ipari anyagok csoportosítása

Az ipari anyagok tulajdonságai és felhasználási területei

Az alkatrészrajzok és összeállítási rajzok anyagjelölései

Az előírt anyag forgácsolhatóságának meghatározása anyagjelölés alapján, katalógus segítségével

Fémipari alapmegmunkálások

Az előrajzolás eszközei és módszerei

A darabolás eszközei és technológiái

Egyszerű lemezalakítások

Kézi forgácsolóeljárások

A furatmegmunkálás technológiái

Egyszerű kötések létrehozása (menetes kötés, szegecskötés, ragasztás, lágyforrasztás)

Hossz- és szögmérő eszközök alkalmazása

Az alak- és helyzettűrések ellenőrzési módszerei

A mérési eredmények dokumentálása, a kész alkatrészek minősítése

Projektmunka

A tantárgy témaköreiben elsajátított elméleti ismeretek és gyakorlati tevékenységek alkalmazása egy vagy több projektmunka keretében. A projekt(ek) megvalósítása során az alábbi tevékenységek elvégzése szükséges. Egy projekt az ágazati alapvizsga gyakorlati részének előkészítését is szolgálhatja.

Témakörök:

A gyártás-előkészítés lépései:

‒ gyártmányelemzés

‒ alapanyagválasztás, segédanyagok választása

‒ a gyártás munkafázisainak és azok sorrendjének meghatározása

‒ megmunkálószerszámok és megmunkálógépek kiválasztása

A dokumentációban megadott alkatrészek elkészítése kézi és gépi megmunkálással

A megfelelő mérőeszközök kiválasztása, az alkatrészek ellenőrzése, minősítése

A szükséges gépészeti kötések elkészítése, összeszerelés, illesztés

Gyártmányellenőrzés a műszaki előírás követelményei szerint

A mérések, ellenőrzések, minősítések dokumentálása

A projektmunka dokumentumainak folyamatos vezetése

Prezentáció készítése az elvégzett projektmunkáról

Autógyártás szakmai alapismeretei tanulási terület (1-2. évf.)

684/684 óra

Autógyártó alapismeretek tantárgy (1-2. évf.) 144/198 óra

Témakörök

Műszaki dokumentáció

Gépészeti technológiai dokumentációk, azok formai és tartalmi követelményei

A technológiai dokumentáció fogalma, tartalma

Összeállítási és részletrajzok

Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások, összeállítási és részletrajzok

Technológiai rajzok, rendszerek rajzai kapcsolási vázlatok

Folyamatábrák és folyamatrendszerek

Ábrás művelettervek, a művelettervek szerepe, tartalma

Műveleti utasítások, a műveleti utasítás tartalma

A technológiai sorrend fogalma, tartalma

Műszaki rajzkészítés, rajzolvasás

Térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus ábrázolás

Síkmetszés, a valódi nagyság meghatározása, kiterítés

Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon

Alkatrész- és összeállítási rajzok fogalma

Metszetábrázolások, szelvények, egyszerűsített ábrázolások

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások

Tűrés, illesztés, felületi minőség

Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás

Alkatrészrajzok szabadkézi felvételezése

Az alkatrészrajzok és szerkezeti rajzok elemzési szempontjai, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése

Technológiai rajzok, rendszerek rajzai, kapcsolási vázlatok

Folyamatábrák és folyamatrendszerek

Ábrás művelettervek, a művelettervek szerepe, tartalma

Műveleti utasítások, a műveleti utasítás tartalma

A technológiai sorrend fogalma, tartalma

Anyagismeret, anyagvizsgálat

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai

Anyagszerkezettani alapismeretek

Vasfémek és ötvözeteik, ötvözőanyagok, az ötvözők hatása a mechanikai tulajdonságokra

A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei

Az acéllemezek felhasználási területei, összetétele és tulajdonságai

Acélprofilok felhasználási területei, összetétele, tulajdonságai

Köracélok felhasználási területei, összetétele, tulajdonságai

Az acélok hőkezelése (nemesítés [edzés, megeresztés], normalizálás, lágyítás)

Az anyagkiválasztás szempontjai

Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok

Az alumínium tulajdonságai, ötvözése, ötvözőanyagai

Az alumíniumötvözetek tulajdonságai, felhasználási területei

Az alumínium hőkezelése

Könnyűfémek alkalmazási területei, könnyűfémprofilok

Szinterezett szerkezeti anyagok

Műanyagok csoportosítása, összetétele, mechanikai tulajdonságai, felhasználási területe

Segédanyagok

A korrózió fajtái, befolyásoló tényezői, megjelenési formái, korrózióvédelem

A felületkezelő eljárások feladata, csoportosítása, felületkezelő anyagok

Anyagvizsgálati módok, a vizsgálat típusának megválasztási szempontjai

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok

A mágneses repedésvizsgálat technológiája, eszközei, alkalmazási területei

A penetráló folyadékos vizsgálat technológiája, felhasználási területei

Az örvényáramos vizsgálat technológiája, felhasználási területei

A röntgenvizsgálat technológiája és felhasználási területei

Az izotópos vizsgálat technológiája és felhasználási területei

Roncsolásos anyagvizsgálatok

A szakítóvizsgálat technológiája és az általa meghatározható anyagjellemzők

Az ütővizsgálat technológiája, mért anyagjellemzők

A keménységmérés típusai, technológiái, szerepe a gépészetben

A hajlítóvizsgálat jellemzői

Technológiai vizsgálatok (törővizsgálatok, lapítóvizsgálatok)

Mechanikai mérések

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata, mérési pontosság

Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése

Mérési alapfogalmak, mérési hibák

Műszerhibák, mérési jellemzők

Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel

Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük

Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk

Hossz- és szögmérő eszközök és kezelésük

Külső és belső felületek mérésének eszközei, alkalmazásuk

Munkadarabok alak- és helyzetmérése, a mérés végrehajtása és eszközei

Felületi minőség mérése, mérésének eszközei

Kézi és kézi kisgépes anyagmegmunkálás

Kézi és kézi kisgépes fémmegmunkálási technológiák

A darabolás technológiája, kézi és kézi kisgépes eszközei, szerszámai, gyakorlata

A hajlítás technológiája, kézi és kézi kisgépes eszközei, szerszámai, gyakorlata

A fűrészelés technológiája, kézi és kézi kisgépes eszközei, szerszámai, gyakorlata

A reszelés technológiája, eszközei, szerszámai, gyakorlata

A köszörülés technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai, gyakorlata

A fúrás technológiája, műszaki paraméterei, kézi kisgépes eszközei, szerszámai

A süllyesztés technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai, gyakorlata

A dörzsölés technológiája, kézi és kézi kisgépes eszközei, szerszámai, gyakorlata

A hántolás technológiája, kézi és kézi kisgépes eszközei, szerszámai, gyakorlata

A csiszolás technológiája, kézi és kézi kisgépes eszközei, szerszámai, gyakorlata

A menetvágás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai, gyakorlata

A menetfúrás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai, gyakorlata

A forgács nélküli fémmegmunkálás jellemzői, technológiái, gépei, szerszámai, eszközei (zömítés, szűkítés, peremezés, bővítés, hajlítás, hengerítés, görgős egyengetés, hullámosítás, áttolás, elcsavarás, nyíróvágás (nyírás), kivágás, lyukasztás, korcolás)

Gépészeti kötések és szerelési ismeretek (1-2. évf.) 108/90 óra

Témakörök

Gépészeti kötések

A kötések fogalma, felosztásuk, alkalmazási területek

Oldható és nem oldható kötések, fajtáik, alkalmazásuk

A csavarkötés: csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok

Hegesztett kötés: a kohézió fogalma, a hegeszthetőség feltétele

Forrasztott kötés: a diffúzió fogalma a forraszthatóság feltételei

A lágy- és keményforrasztás lényege, alkalmazási területe

Ragasztott kötés: az adhézió fogalma, a ragaszthatóság feltételei

Gépészeti kötések a járműgyártásban, csoportosítás, alkalmazás

Oldható kötések

A csavarkötés működési elve, előfeszítés

Kötőcsavarok, csavaranyák, csavaralátétek, csavarbiztosítások

Csavarkötések csoportosítása funkcióik szerint

A kötőcsavarok szerepe, az alkalmazásuk során használt menetprofilok

A mozgatócsavarok és az alkalmazásuk során használt menetprofilok

A kötőcsavarok, csavaranyák csavaralátétek, csavarbiztosítások funkciói, műszaki megoldásai Csavarfej-kialakítások, csavarbiztosítási eljárások

A csavarkötés szerelésének szerszámai

A menetkészítés szerszámai segédeszközei és segédanyagai

Tengelykötések, alkalmazási területeik

Reteszkötés, hornyos retesz, fészkes retesz, íves retesz

Ékkötés, hornyos ék, fészkes ék, orros ék

Bordás kötések: terhelhetőség, kialakítás

Oldható kötések készítése

Nem oldható kötések

Szegecsek és szegecskötések, a szegecshossz kiszámítása

A szabványos szegecsek fajtái és fő alkalmazási területei

Különféle szegecskötési megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros)

Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések

A gázhegesztés eszközei, berendezései, anyagai, segédanyagai

A villamos ívhegesztés eszközei, berendezései, anyagai, segédanyagai

Speciális hegesztési eljárások: fogyóelektródás, wolframelektródás, védőgázos, fedett ívű hegesztés

A keményforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe

A lágyforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe

A ragasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe

Nem oldható kötések készítése

Szerelési ismeretek

A szerelés fogalma, szerelési technológiák

A szerelési technológiák dokumentációi, a dokumentációk alkalmazása

A szerelés kéziszerszámai és kézi kisgépei, az (elektromos és pneumatikus) kisgépek kezelése

Speciális és célszerszámok a járműiparban

A termékek állagmegóvása a szerelési műveletek során

Erővel záró oldható kötések szerelése

Szerelőszerszámok kiválasztása, alkalmazása

Alakkal záró kötések szerelése

Erőátviteli egységek szerelése (tengely, fogaskerék és szíjhajtások szerelése)

A kötések mechanikai paramétereinek beállítása, speciális szerszámainak használata

Forgó, mozgó egységek szerelése (szíjtárcsák, tengelykapcsolók, hajtások)

Csapágyazások szerelési műveletei

Burkolóelemek szerelése

A szerelési műveletek munkavédelmi szabályai

Ergonómiai alapismeretek

Elektrotechnikai ismeretek tantárgy (1-2. évf.) 90/54 óra

Témakörök

Elektrotechnikai alapismeretek

Villamosságtani alapfogalmak: villamos tér és feszültség, elektromos áram, ellenállás

Egyenáramú hálózatok

Áramkörök, Ohm törvénye

Villamos hálózatok

Ellenállás-hálózatok eredő ellenállása

Nevezetes hálózatok (feszültségosztás törvénye, áramosztás törvénye)

Energiaforrások

Villamos munka, teljesítmény és hatásfok

Generátorok kapcsolása és üzemi állapotai

Feszültséggenerátorok helyettesítő kapcsolása

Feszültséggenerátorok üzemi állapotai

Feszültséggenerátorok kapcsolása, generátorok helyettesítő képei

Generátorok teljesítményviszonyai

A villamos áram hatásai

Az áram hőhatása

A hőhatás alkalmazásai: fűtés, izzólámpák, vezetékek melegedése, biztosítók

Az áram vegyi hatása

Folyadékok vezetése, Faraday törvénye

Elektrokémiai energiaforrások

Az áram élettani hatásai, az áramütés mértékét befolyásoló elektromos és nem elektromos tényezők

Az áram mágneses hatása

Elektromos rendszerek biztonságtechnikája

Villamos és mágneses tér

A villamos tér jelenségei: erőhatások villamos térben

Anyagok viselkedése villamos térben

Kapacitás, kondenzátor, a kondenzátorok fajtái

A kondenzátor energiája és veszteségei, töltési és kisütési folyamatai, kapcsolásai

Mágneses tér: az állandó mágnes tere, árammal létrehozott terek

A mágneses teret jellemző mennyiségek: mágneses indukció és fluxus, gerjesztés, mágneses térerősség, mágneses permeabilitás

Az anyagok viselkedése mágneses térben: anyagok csoportosítása, mágnesezési görbe, mágneses körök

Erőhatások mágneses térben

Örvényáramok

Indukciós jelenségek

Indukciótörvény, mozgási, nyugalmi és kölcsönös indukció

Az induktivitás energiája

Az induktivitások kapcsolásai

Indukciótörvény, mozgási, nyugalmi és kölcsönös indukció

Az induktivitás viselkedése az áramkörben: folyamatok bekapcsoláskor és kikapcsoláskor

Az elektromágneses indukció felhasználása

Egyen- és váltakozóáramú hálózatok

Egyenfeszültség és egyenáram

Az egyenfeszültség és -áram jellemzői, ábrázolása

Ellenállások egyenáramú áramkörökben

Váltakozó mennyiségek ábrázolása

Váltakozó mennyiségek összegzése

Ellenállás a váltakozó áramú áramkörben

Fázisviszonyok

A váltakozó feszültség effektív értéke

Induktivitás és kondenzátor az egyen- és váltakozó áramú áramkörben

A váltakozó feszültség effektív értéke

Teljesítmények az egyen- és váltakozó áramkörökben

Többfázisú hálózatok és villamos gépek

Többfázisú hálózatok

Csillagkapcsolás, háromszögkapcsolás

Villamos gépek

Transzformátorok elvi felépítése, működése, műszaki jellemzői

Váltakozó áramú generátorok: egyfázisú, háromfázisú

Váltakozó áramú motorok

Háromfázisú aszinkron motorok

Az egyenáramú generátorok szerkezete, működése, gerjesztési lehetőségei

Félvezető anyagok és eszközök

A félvezető anyagok tulajdonságai

A félvezető dióda felépítése és működése

A félvezető diódák típusai: egyenirányító diódák, Zener-diódák

Bipoláris tranzisztorok felépítése, működése és jellemzői

A bipoláris tranzisztor alapkapcsolásai

Unipoláris tranzisztorok: záróréteges térvezérlésű tranzisztorok, MOSFET tranzisztorok

Különleges félvezető eszközök: négyrétegű dióda, tirisztor

Optoelektronikai alkatrészek: fotoellenállás, fotodiódák, fototranzisztor, LED, LCD-elemek

Analóg alapáramkörök

Egyutas egyenirányítók, kétutas egyenirányítók

Középleágazásos, kétutas egyenirányítók

Hídkapcsolású egyenirányítók

Analóg integrált áramkörök

Impulzustechnikai és digitális áramkörök

Az impulzusok fogalma, jellemzői

Impulzusformáló áramkörök, diódás vágóáramkör

Impulzus-előállító áramkörök: astabil, monostabil és bistabil multivibrátor

Logikai alapfogalmak

Analóg és digitális mennyiségek

Kettes számrendszer

Az információ kódolása

Logikai alapfüggvények, alapáramkörök

Mechatronikai ismeretek tanulási terület (1-2. évf.) 522/522 óra
Gépjárműszerkezetek Tantárgy (1-2. évf.) 108/126 óra

Témakörök

Belsőégésű motorok

A négyütemű dízelmotor felépítése, működése és szerkezete

A dízelmotor működésével kapcsolatos alapfogalmak

Dízelmotorok levegőellátó rendszerei, szerkezeti elemei, szereléstechnológiái

Elektronikusan irányított dízelbefecskendező rendszerek (EDC) szerkezeti elemei, szerelési munkái

A négyütemű Otto-motorok szerkezete, felépítése, működésével kapcsolatos alapfogalmak

Otto-motorok levegőellátó rendszere, szerkezeti elemei, szerelési munkái

Az elektronikus irányítású benzinbefecskendező rendszerek, tüzelőanyag-ellátó rendszerek szerkezeti elemei, szerelési munkái

Nagynyomású, közvetlen benzinbefecskendezéses motorok szerkezeti elemei, szerelési munkái

A belső égésű motorok vezérlési rendszerének elemei, a motorvezérlés szerkezeti kialakítása, szereléstechnológiái

Szelepek megvezetése, szelepülés, szeleprugó, szelephimbák és a szelepforgató szerkezetek szerelése

A vezérműszíj, a vízszivattyú és a feszítőgörgők cseréjének szereléstechnológiája, technológiai sorrendje

A mechanikus és turbófeltöltők szerkezeti kialakítása, szerelése

A forgattyús hajtómű szerkezeti kialakítása, szerkezeti elemei, szereléstechnológiái

A henger, a hengerfej és az égéstér kialakítása, szereléstechnológiája

A kipufogórendszer szerkezeti elemei, szerelési munkái

Motorok hűtő- és kenőrendszereinek szerkezeti elemei, szerelési technológiái

Gépjárművek erőátviteli rendszere

A nyomaték- és teljesítményátvitel megoldásai, szerkezeti kialakításuk

Tengelykapcsolók feladatai, fajtái, szerkezetük és szerelésük

A hidraulikus és mechanikus működtetésű tengelykapcsolók szerelése

A hidrodinamikus tengelykapcsoló szerkezeti elemei, szerelési munkái

Nyomatékváltók szerkezeti elemei, szerelési technológiái

Direkt és indirekt nyomatékváltók szerelése

Automata nyomatékváltóművek, egyszerű bolygókerekes hajtóművek szerkezeti elemei, szereléstechnológiája

A hidrodinamikus nyomatékváltó szerkezeti elemei, szereléstechnológiája

A csuklós tengelyek szerkezeti elemei, szerelése

A differenciálművek fajtái, szerkezeti elemei, szerelése

Kormányzás, felfüggesztés, futómű és fékszerkezetek

A kormányművek szerkezeti kialakítások, szerkezeti elemek, szerelés

Kormányrásegítő rendszerek fajtái, feladatai, szerkezeti elemei, szerelése

Felfüggesztéstípusok, szerkezeti elemeik, szerelésük

Rugózás és lengéscsillapítás kialakítása, szerkezeti elemei, szerelése

Gumiabroncsok szerkezete, mérete és jelölése, szerelése

A fékek feladata, fajtái, szerkezeti elemei, szerelése, hatósági előírások

A fékrásegítő rendszerek fajtái, szerkezeti elemeik, szerelésük

Retarderek, rögzítőfékek fajtái, felépítése, szerelése

Alternatív gépjárműhajtás

Az alternatív járműhajtási rendszerek fajtái, szerkezeti kialakítások

A hibridhajtás fajtái, a hajtásrendszer elemei, szerkezeti kialakítások

A hibridjárművek vizsgálatára vonatkozó biztonsági és szerelési technológiák

A soros, párhuzamos és vegyes hibridhajtás felépítése, szerkezeti elemei, szerelési munkái

Tisztán villamos hajtású járművek felépítése, szerkezeti elemei, speciális szerelési ismeretei

A villamos hajtású járművek szerelésével, gyártásával, javításával kapcsolatos munkabiztonsági ismeretek (azonosítás, áramtalanítás)

Gépjárműszerkezetek szerelése, diagnosztikája és javítása

A diagnosztika alapfogalmai, a műszaki diagnosztika, járműdiagnosztika területei

A járműdiagnosztika célja, módszerei, eszközei és eljárásai

Jármű- és fődarabemelők alkalmazása diagnosztikai és javítási feladatokhoz

Gyártóspecifikus és gyártófüggetlen diagnosztikai műszerek

Soros és párhuzamos diagnosztikai eljárások alkalmazása

Hibakódok olvasása, törlése, élőadatok megjelenítése

Az irányítóegységek tápfeszültség-ellátásának, testcsatlakozásának ellenőrzése

A rendszerek jeladóinak, beavatkozóinak ellenőrzése, perifériadiagnosztika

Otto- és dízelmotorok motordiagnosztikája, hengertömítettségük és hengerüzemük összehasonlító vizsgálatai, javításuk

A levegőellátó és a kipufogórendszer diagnosztikája, javítása

Feltöltőrendszerek és -szerkezetek diagnosztikája, javítása

A tüzelőanyag-rendszer vizsgálata, a fogyasztásmérés módszerei és eszközei

Motorok hűtő és kenőrendszereinek vizsgálati módszerei, eszközei és javítása

OBD-EOBD fedélzeti diagnosztika, kipufogógáz-technika, Otto- és dízelmotorok füstgázelemzése, vizsgált komponensek és fedélzeti állapotfelügyelet

A tengelykapcsoló szerkezetek diagnosztikai módszerei, eszközei, javítástechnológiái

A nyomatékváltók diagnosztikai módszerei, eszközei és javítása

A kardánhajtás és a kiegyenlítőművek vizsgálata, eszközei, javítása

A futómű és a kerék kiegyensúlyozásának módszerei, eszközei, javítástechnológiái

A járműfelfüggesztés és a lengéscsillapító-diagnosztika vizsgálati módszerei, eszközei és javítása

A fékberendezések diagnosztikai vizsgálata (módszerei, eszközei) és javítása

Fékberendezések hatósági vizsgálati technológiája

A kormányművek diagnosztikai vizsgálata, módszerei, eszközei és javítása

Gépjárművek elektronikus rendszerei (1-2. évf.) 144/144 óra

Témakörök

Villamos hálózat, fedélzeti kommunikáció

A villamos hálózat általános jellemzői, az egyvezetékes hálózat elve

Elektronikai alkatrészek, alkatrészcsoportok azonosítása

Elektromos mérési és csatlakozási pontok a járműveken

Az érzékelő- és beavatkozóelemek fajtái, szerepük az elektronikus rendszerekben

A hálózat egyszerűsített tömbvázlata, a rendszer elemei, a hálózat feszültségei

Egyen- és váltakozó áramú, kis- és nagyfeszültségű rendszerek elemei, szerelési munkái

A villamos energia előállítására és tárolására alkalmazott eszközök, energiaforrások szerelése

Gépjármű-akkumulátorok csoportosítása, az akkumulátorok töltése

Gépjármű-generátorok feladata, szerelési munkái

Fogyasztók csoportosítása, csatlakozók, kapcsolók szerelése

Benzin- és dízelmotorok indítórendszerei, indítómotorok, indítómotor-generátorok, dízel indítássegítő rendszer szerelési munkái

Vezetékek és csatlakozók típusai, szereléstechnológiái

A hálózat túlterhelés- és zárlatvédelmét ellátó rendszerelemek szerelése

A villamos hálózat ábrázolási módjai, a vezetékek szín- és számjelölései

Elektronikus irányítóegységek csoportosítása, szerelési munkái

Soros adatkommunikációs rendszerek szerkezeti elemei, szerelési munkái

A fedélzeti kommunikációs rendszerek csoportosítása, felépítése, szerkezeti elemei

Motorirányítás és erőátvitel elektronikai rendszerei

Belső égésű motorok elektronikus irányító rendszereinek, csoportosítása

Elektronikusan irányított benzinbefecskendező rendszerek szerkezeti elemei, szerelési munkái

Elektronikus irányítású gyújtóberendezések szerkezeti elemei, szerelési munkái

Elektronikusan irányított dízelbefecskendező rendszerek szerkezeti elemei, szerelési munkái

Elektronikusan irányított nyomatékváltók szerkezeti elemei, szerelési munkái

Elektronikusan irányított differenciálművek szerkezeti elemei, szerelési munkái

Világító és jelzőberendezések

A világító- és fényjelző berendezések csoportosítása.

Fényforrások csoportosítása, típusaik, jellemzőik

Fényszórórendszerek fajtái, szerkezeti elemei és szerelése

Helyzetjelző lámpák, féklámpák, rendszámvilágítás, tolatólámpák, nappali menetjelző fény, ködfényszórók és a hátsó helyzetjelző ködlámpák szerelése

A világítástechnikai berendezésekre vonatkozó hatósági előírások, fényszórók és a világítóberendezések jelölése

A megvilágítási távolságot szabályozó szerkezetek elemei, szerelése

Hangjelző-berendezések szerelése

Biztonsági és komfortelektronikai rendszerek

Ütközéses balesetek megelőzésére alkalmazott asszisztensrendszerek

A gyalogosvédelmi rendszer feladata, szerkezeti elemei, szerelési munkái

Légzsák- és biztonságiöv-rendszerek szerkezeti elemei, szerelési munkái

Pirotechnikai eszközök szerelésének biztonságtechnikai feladatai

Az éjszakai vezetést segítő rendszerek feladata, szerkezeti elemei, szerelési munkái

Vezetőfigyelő, fáradtságra figyelmeztető rendszerek szerkezeti elemei, szerelési munkái

Sebességtartó és -határoló, holttérfigyelő és sávváltás-elhagyás asszisztens rendszerek szerkezeti elemei, szerelési munkái

Menetstabilizáló és vezetőtámogató rendszerek (ABS, ASR, ESC, ACC, stb.) szerkezeti elemei, szerelése

Elektronikusan irányított kormány- és felfüggesztési rendszerek elemei szerelési munkái

A keréknyomás-érzékelő rendszer (TPMS) elemei, kalibrálási és szerelési munkái

Környezetérzékelő rendszerek szerkezeti elemei, kalibrálása és szerelési műveletei

Elektronikus vagyonvédelmi és riasztóberendezések szerkezeti elemei, szerelési műveletei

Járművek szellőztető és klímaberendezéseinek szerkezeti elemei, szerelési munkái

Szélvédő- és fényszórótörlő és -mosó szerkezetek elemei, szerelési munkái

Menetstabilizáló és vezetőtámogató rendszerek

Blokkolásgátló (ABS), kipörgésgátló (ASR) és menetstabilizáló (ESC) rendszer szerkezeti elemei, szerelése

Elektronikusan irányított kormány- és felfüggesztési rendszerek elemei, szerelési munkái

Keréknyomás-érzékelő rendszer (TPMS) elemei, kalibrálási és szerelési munkái

Környezetérzékelő rendszerek szerkezeti elemei, kalibrálása és szerelési műveletei

Elektronikus vagyonvédelmi és riasztóberendezések szerkezeti elemei, szerelési műveletei

Járművek szellőztető és klímaberendezéseinek szerkezeti elemei, szerelési munkái

Szélvédő- és fényszórótörlő és -mosó szerkezetek elemei, szerelési munkái

Alternatív hajtásrendszerek

Alternatív hajtásrendszerű (gázüzemű, kettős és hibrid-üzemű) járművek felépítése, szerkezeti elemei, szerelési technológiái, valamint tisztán villamos hajtásrendszerű (nagyfeszültségű) járművek felépítése, szerkezeti elemei, szerelési technológiái

Nagyfeszültségű rendszerek biztonságtechnikája, szerelése, diagnosztikája, javítása

Elektronikus rendszerek szerelése, diagnosztikája és javítása

A járműdiagnosztika célja, módszerei és eszközei, on-board és off-board diagnosztika A villamos hálózat vizsgálata, stratégiai hibakeresés és annak diagnosztikai eszközei

Kisfeszültségű elektronikus rendszerek, komponensek jellemző hibái, üzemzavarai, ter-mékvédelmi előírások és intézkedések, az ESD (statikus feltöltődés elleni) védelem szerepe. Közepes feszültségű járműrendszerek szerelésének biztonságtechnikája

Nagyfeszültségű járműrendszerek szerelésének biztonságtechnikája

Nagynyomású rendszerek és nyomástárolók biztonságtechnikája

Indítórendszer diagnosztikája, javítása; a vizsgálat és javítás eszközei

Járművek digitális kommunikációs rendszereinek diagnosztikai munkái, javítása

Elektronikus irányítású belsőégésű motorok diagnosztikája, javítása. A vizsgálat és javítás eszközei

Elektronikus irányítású erőátviteli rendszer diagnosztikája, javítása. A vizsgálat és javítás eszközei

Világító- és jelzőberendezések vizsgálata, a diagnosztika és javítás eszközei

Alternatív hajtásrendszerű járművek diagnosztikája, javítása. A vizsgálat és javítás eszközei

Tisztán villamos hajtásrendszerű járművek diagnosztikája, javítása. A vizsgálat és javítás eszközei

Gyártástámogató feladatok tanulási terület (1-2. évf.) 162/162 óra
Autógyártás támogató feladatai tantárgy (1-2. évf.) 126/36 óra

Témakörök

Gyártáselőkészítés

A gyártási folyamat alapismeretei, a gyártás-előkészítés technológiái

Járművek, alkatrészek és alkatrészcsoportok azonosítása (jármű- és alkatrész-nomenklatúra)

Munkahelyek kialakítása

Logisztika és minőségbiztosítás

Gyártásszervezési alapismeretek

Munkaszervezési alapismeretek, a termelési folyamatok típusai, szervezési feladatai (OPT-rendszer)

A termelőrendszerek működtetése, eszközei, jellemző módszerei

Raktározási alapismeretek, anyagok tárolása, csomagolása, árujelölési rendszerek

Logisztikai kiszolgálási rendszerek: kiszolgálási színvonal, mérés, értékelés

Szállítási anyagmozgatási alapismeretek, előírások

A termelést, gyártást kiszolgáló anyagmozgató rendszerek feladatai

A logisztikai tevékenységek környezetterhelése

Gépi berendezésekkel, anyagmozgatással kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika

Vállalatirányítási informatikai rendszerek használata, megrendelések, rendelésteljesítések dokumentálása

A minőségirányítással kapcsolatos alapismeretek

Minőségbiztosítási és minőségirányítási rendszerek

Teljes körű minőségbiztosítási rendszer (TQM), és a rendszer fő elvei

A minőségbiztosítás minőségi követelményei, fejlesztési feladatai, minőségjavító intézkedések alkalmazása

A termékek azonosítása, nyomon követése és a nem megfelelő termékek kezelése

Elektromos rendszerek komponenseinek védelmét szolgáló szerelési technológiák

Idegenáru-ellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés, végellenőrzés

Specifikus minőségbiztosítási előírások, a gyártásközi minőségellenőrzés eszközei, módszerei

Informatikai eszközök és rendszerek alkalmazása a minőségbiztosítási folyamatokban

Karbantartás, munka- és környezetvédelem

Karbantartási alapismeretek, a gépkarbantartás és a felügyelet célja, módszerei és eszközei

Tervszerű karbantartási tevékenységek, a TPM karbantartási rendszer technológiái

Gyártóberendezések és -eszközök jellemző meghibásodásai, a hibaelhárítás módszerei, eszközei

Munkavédelmi eszközök és biztonsági berendezések karbantartása

Karbantartási munkák dokumentációs feladatai

A munkavédelem területei, munkabiztonság, foglalkozás-egészségügy

Balesetek fajtái, bejelentése, kivizsgálása

Az elsősegélynyújtás célja, elemi szabályai

Mentők tájékoztatása, információtartalom

A sérülések fajtái, a sérült ellátásának legfontosabb feladatai, szabályai

Az újraélesztés technikája, szabályai, eszközei

A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei, szervezeti és jogi kérdése

A munkahely biztonságos kialakításának követelményei, ergonómia

Az időszakos munkavédelmi, munkabiztonsági felülvizsgálatok, kockázatelemzés

Szimbólumok, biztonsági jelzések jelentése

Egyéni és kollektív munkavédelemi eszközök

Automatizált és robottechnikával működő gyártórendszerek biztonságtechnikája

Gépek, berendezések, szerszámok biztonságtechnikája

Általános tűzvédelmi ismeretek, tűzvédelmi előírások, a tűz jelzése

Tűzoltó berendezések, tűzveszélyességi osztályok

A környezetvédelem fogalma, feladata

A levegő, talaj és víz védelme, védelmének jelentősége, formái

A táj és az épített környezet védelmének jelentősége, formái

Veszélyes anyagok kezelése, tárolása

Hulladékgazdálkodási alapfogalmak, hulladékok fajtái és kezelésük

A környezetszennyezés megelőzési technológiái

Informatikai és humán kompetenciák

Az információszerzés forrásai, módszerei és jogi szabályozása

Az információ- és adatkezelés módszerei, eszközei, etikai és jogi szabályozása

Gyártói információs és adatkezelő rendszerek használata, személyi és tárgyi feltételei

A szakmai tudásfejlesztés szükségessége, forrásai, módszerei

Munkafolyamatok tervezése, végrehajtása, az önellenőrzés módszerei, eszközei, időgazdálkodás

Képzőhelyek szervezeti felépítése

Munkatevékenységek végrehajtása önállóan és csapatban

Megbízáskezelés, teljesítések követése, ellenőrzése, értékelése

Az értékelés és minősítés célja, szerepe, módszerei és dokumentálása

A munka-, tűz- és környezetvédelmi utasítások betartása, változások követése